હાઇકોર્ટ ભરતી: ગુજરાત હાઇકોર્ટમા ગ્રેજયુએટ માટે 1778 જગ્યા પર ભરતી, પગારધોરણ 19900 થી 63200

હાઇકોર્ટ ભરતી: HC Ojas bharti: Highcourt Assistant bharti: ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસીસ્ટન્ટટ ભરતી: ગુજરાત હાઇકોર્ટમા હાલ ઘણી મોટી ભરતીઓ આવી છે. હાઇકોર્ટ ભરતી મા હાલ Highcourt Assistant Recruitment ની વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત આવી છે. આ ભરતી માટે ડીટેઇલ ભરતી જાહેરાત બહાર પડી ગયેલ છે. આ ભરતીની તમામ જરૂરી માહિતી જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, ઓંલાઇન ફોર્મ ભરવાની તારીખો, અન્ય નિયમો વગેરે … Read more

Explain now about ‘pronoun’: Is Teacher Pronoun?

Introduction: What is the Difference Between “They” and “He” as Pronouns? Explain now about ‘pronoun’: Is Teacher a Pronoun? What is the Difference Between “They” and “He” as Pronouns?, The pronoun “they” is used to refer to a singular person of unknown or unspecified gender. The pronoun “he” is used to refer to a male … Read more