ગળામાં દુખાવો થાય તો અપનાવો આ અસરકારક ઉપાયો

AYURVEDA INFORMATION FRIENDS Ayurveda information take for you today friends if you have a sore throat try these effective ayurveda remedies to get rid of sore throat at home home remedies share more and save ગળામાં દુખાવો

You will not find such information related to Ayurveda anywhere and save it and its information is given below and the link to read in Gujarati is also given below you can see and share.

Also read ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા નવી ભરતી જાહેર

ગળામાં દુખાવો

ઘરેલુ નુસ્ખા:ગળામાં દુખાવો થાય તો અપનાવો આ અસરકારક આયુર્વેદિક ઉપાયો

  1. કોગળા કરવા 250થી 300 મિલીલીટર પાણીમાં 1 ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી મીઠું નાખીને પાણીને 5 મિનિટ સુધી ઉકાળો. …
  2. જેઠીમધ પાઉડરથી પણ ફાયદો થશે …
  3. આંબળાનો જ્યુસ …
  4. મેથીના દાના લાભકારી …
  5. તજનો પાઉડર …
  6. તુલસીના પાંદડા …
  7. કાળા મરી પણ ફાયદાકારક …
  8. લીંબુ અને મધ

Also read Gujarati Voice Typing| Gujarati Voice

Turmeric Milk:

You all must have heard that turmeric milk is very beneficial and beneficial for our health. If you also have the problem of sore throat, drink turmeric milk before going to bed at night.

Turmeric is considered an antibiotic. Destroys bacteria. While milk contains many nutrients. Which also destroys phlegm.

For that, half a teaspoon of turmeric should be added to warm milk and drunk.

Basil is also beneficial:

Tulsi is also considered very beneficial for relieving the problem of sore throat. For that you can make a decoction of basil and drink it by washing five to six basil leaves and boiling them in water.

In which you can also get honey. After it is boiled properly, it should be cooled and consumed by mixing honey in it.


અહીંથી વાંચો સંપુર્ણ ઉપચાર ગુજરાતીમા
 

કાકડા સાથે સંકળાયેલ સમસ્યાઓ

ગુજરાતીમાં માહિતી વાંચો

Benefits of honey:

Honey should be consumed to remove the problem of sore throat. For that you can consume honey tea or water with honey. It gets rid of the sore throat problem. But also removes phlegm.

Benefits of Turmeric Consumption:

Turmeric tea is very beneficial for health. If you have problem of sore throat then you should drink turmeric tea.

For that, add tea leaves and turmeric powder to the water and boil it. After that mix jaggery or honey according to taste. Consuming it regularly can get rid of the problem of sore throat.

Ginger decoction:

Ginger has antibacterial properties. Which gives relief in throat infection and sore throat. Take a cup of water for that. Put ginger in it and boil it. Then drink that water two to three times a day. Doing this remedy gets rid of the problem of sore throat.

Also read Recover Lost Photos, Video just Five Minutes

Salt water:

When there is a throat problem i.e. sore throat, the cells of the throat become inflamed. Salt water relieves this swelling. This relieves this problem.

Cinnamon Milk:

Cinnamon is very useful for relieving sore throat. Heat milk in a pot to make cinnamon milk. Put a piece of cinnamon in it. Take a little and turn off the gas.

Then mix honey in it. This remedy provides relief from sore throat and throat problems.

Lemon and Pepper Powder:

Using lemon also gets rid of sore throat. For that, sprinkle pepper powder and salt on the slice of lemon and lick it slowly. Apart from this, rinsing with lemon juice mixed with warm water also provides relief.

Another lemon remedy is to mix the juice of one lemon and a pinch of salt in a glass of lukewarm water. Apart from this, you can add some sugar if you feel the need. Drinking this mixture also gets rid of sore throat.

Also read Gujju Stickers – Gujarati Stic

Warm water rinse:

Gargling with salt in warm water relieves throat infection, swelling. Also, the pain in the throat is also removed.

Special Note: All the home and exact remedies we are telling you here are almost effective but you must also know that the effect varies from person to person.

Also read Ayurvedic E-Book’s:આયુર્વેદિક બુક pdf 

So whatever remedy you adopt and if it takes some time to make a difference, it could be because of your influence. Always consult your doctor for more details.

We hope that you will find this information on home remedies to get rid of today’s sore throat problem interesting and useful.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *