હાઇકોર્ટ ભરતી: ગુજરાત હાઇકોર્ટમા ગ્રેજયુએટ માટે 1778 જગ્યા પર ભરતી, પગારધોરણ 19900 થી 63200

હાઇકોર્ટ ભરતીHC Ojas bharti: Highcourt Assistant bharti: ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસીસ્ટન્ટટ ભરતી: ગુજરાત હાઇકોર્ટમા હાલ ઘણી મોટી ભરતીઓ આવી છે. હાઇકોર્ટ ભરતી મા હાલ Highcourt Assistant Recruitment ની વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત આવી છે. આ ભરતી માટે ડીટેઇલ ભરતી જાહેરાત બહાર પડી ગયેલ છે. આ ભરતીની તમામ જરૂરી માહિતી જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, ઓંલાઇન ફોર્મ ભરવાની તારીખો, અન્ય નિયમો વગેરે જાણીએ.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસીસ્ટન્ટટ ભરતી

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આસીસ્ટન્ટ ભરતી માટે શોર્ટ નોટીફીકેશન ઘણા સમય પહેલા ન્યુઝ પેપરમા આવેલ હતુ. હવે આ ભરતીનુ ડીટેઇલ નોટીફીકેશન આવી ગયેલ છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા આસિસ્ટન્ટની 1778 જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી જાહેરાત આપી નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામા આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો આ ભરતી જાહેરાત વાંચી અને ઓનલાઈન ઓફિસીયલ વેબ સાઈટ મારફતે અરજી કરી શકે છે. જેની ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન હાઇકોર્ટ ભરતી માટે સતાવાર વેબસાઇટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in પર મૂકાઇ ગયુ છે.

RBI Recruitment 2023: રિઝર્વ બેન્ક મા 291 જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત

હાઇકોર્ટ ભરતી

ભરતી સંસ્થાગુજરાત હાઇકોર્ટ
જગ્યાનુ નામઆસીસ્ટન્ટટ
કુલ જગ્યા1778
જોબ લોકેશનગુજરાત ની વિવિધ કોર્ટ
ઓનલાઇન અરજી કરવાની તારીખ28-4-2023 થી 19-5-2023
સતાવાર વેબસાઈટhttps://hc-ojas.gujarat.gov.in

ગુજરાત હાઇકોર્ટ આસીસ્ટન્ટટ ભરતી 2023

ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા કુલ 1778 High Court Assistant Recruitment 2023 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામા આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓફીસીયલ વેબસાઈટ મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે. જે મિત્રો Gujarat OJAS High Court Assistant Bharti 2023 ભરતીની ઘણા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેમના માટે આ ખુબ જ સારી વિકલ્પ છે. આ ભરતીની ડીટીઇલ માહિતી જેવી કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ, વય મર્યાદા, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે માહિતી માટે ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પર ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન મુકેલ છે જેમાથી તમને મળી રહેશે.

10 Highest Grossing Video Game Franchises

ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા

હાઇકોર્ટ ભરતી આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવાની તારીખો અરજી પ્રક્રિયા વગેરે માટે ડીટેઇલ ભરતી જાહેરાત ગુજરાત હાઇકોર્ટની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પર મૂકવામા આવી છે. જેમા ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે નીચેના સ્ટેપ ફોલો કરવાના રહેશે.

  • આ ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજીઓ કરવા માટે સૌ પ્રથમ ગુજરાત હાઇકોર્ટ ની ભરતી માટેની સતાવાર વેબસાઇટ hc-ojas.gujarat.gov.in પર જવાનુ રહેશે..
  • ત્યારબાદ ડીટેઇલ ભરતી જાહેરાત નોટીફીકેશન માટે નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી Assistant ભરતી માટેની ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન PDF ડાઉનલોડ કરો અને આ ભરતી માટે તમે યોગ્ય લાયકાત ધરાવો છો કે નહિ તે ચેક કરો.
  • હવે સતાવાર વેબસાઈટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in પર જાઓ અને Apply Now ના ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.
  • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી જરૂરી માહિતી જેવી કે વ્ય્કતિગત માહિતી, શૈક્ષણિક લાયકાત ની વિગતો, ફોટો સહિ વગેરે ભરો અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
  • હવે નિયત કરેલી જરૂરી અરજી ફી ની ચુકવણી કરો.
  • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
  • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક કન્ફર્મ થઇ જશે.

high court Of Gujarat Assistant Recruitment

high court Of Gujarat આસીસ્ટન્ટ ની આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરાયા બાદ પસંદગી માટે સ્પર્ધાત્મક ભરતી પરીક્ષા યોજાય છે. તેના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામા આવે છે. ભરતી પ્રક્રિયા, સીલેકશન પ્રોસેસ, સીલેબસ વગેરે માહિતી ડીટેઇલ માહિતી માટે ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશન નો અભ્યાસ કરો. તમે જો આ ભરતી માટે અરજી કરવા માંગતા હોય તો ભરતી પરીક્ષા માટે સીલેબસ જોઇ અત્યારથી જ તૈયારી શરૂ કરી દો.

ગુજરાત હાઇકોર્ટમા આવેલી આ ભરતી ખૂબ જ સારી છે. જેની તમારા મિત્રો ને પણ અચૂક જાણ કરો.

હાઇકોર્ટ ભરતી પરીક્ષા સીલેબસ

હાઇકોર્ટ ની આ ભરતી માટે લેખીત પરીક્ષા નો સીલેબસ નીચે મુજબ છે.

  • કુલ ગુણ: 100
  • કુલ પ્રશ્નો: 100
  • સમય: 1:30 કલાક

હાઇકોર્ટ ની આસીસ્ટન્ટ ની આ ભરતી માટે દરેક સાચા જવાબનો 1 ગુણ મળશે. જ્યારે દરેક ખોટા જવાબ બદલ નેગેટીવ માર્કીંગ 0.33 ગુણ રહેશે.

Many Electric Scooter New Model 2023

(i) English Language
(ii) Gujarati Language
(iii) General Knowledge
(iv) Arithmetic
(v) Current Affairs
(vi) Indian History and Geography
(vii) Basics of Computer Applications
(viii) Sports
(ix) Analytical Reasoning
(x) Mental Ability etc

અગત્યની લીંક

ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશનઅહિં ક્લીક કરો
હાઇકોર્ટ ભરતી ઓફીસીયલ વેબસાઇટઅહિં ક્લીક કરો
હાઇકોર્ટ ભરતી
હાઇકોર્ટ ભરતી

ગુજરાત હાઇકોર્ટ મા Assistant ની કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી આવેલી છે ?

1778 જગ્યાઓ

ગુજરાત હાઇકોર્ટ મા Assistant ભરતી માટે ઓનલાઇન એપ્લાય કરવા સતાવાર વેબસાઇટ કઇ છે ?

અરજી શરૂ તારીખ 28-4-2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 19-5-2023

https://hc-ojas.gujarat.gov.in

ગુજરાત હાઇકોર્ટ મા Assistant ભરતી ઓનલાઇન અરજી કરવાની તારીખો શુંં છે ?

અરજી શરૂ તારીખ 28-4-2023

Leave a Comment